waar leren tot leven komt

Leerlingenraad van De Palster

 

Informatie over de leerlingenraad is hier te lezen.

 

Hieronder is te lezen wat er besproken is.  __

Notulen Leerlingenraad 5:                          17-06-2020

Aanwezig:                         Sienna, Femke, Yazmin, Fay, Joep,  Siem, Fiene, juf Carla

De bronafbeelding bekijkenLocatie:                                lokaal juf Anette

Tijd:                                     9.00-10.00 uur

1.       Opening
We starten de vergadering met een lekkere beker chocolademelk. We bespreken de vreemde afgelopen periode met het coronavirus. Daarom is vergadering 4 van de leerlingenraad ook vervallen. Finn zou eigenlijk Tiemen vervangen de laatste vergadering, maar vandaag kwam het beter uit de vergadering met 7 leden af te vervolgen. We bespreken dat de volgende kinderen voor de laatste keer aansluiten: Femke en Sienna. Ze gaan naar het V.O. volgend jaar. Voor Yazmin en Siem zit de leerlingenraad er na 2 jaren op. Volgend jaar komen hier nieuwe kinderen voor in de plaats. Fay, Joep en Fiene gaan volgend jaar nog 1 jaar door. Het ziet er dan volgend schooljaar dus als volgt uit:

Groep 8:              Fay +  1 nieuwe leerling na verkiezingen

Groep 7:              2 nieuwe leerlingen na verkiezingen

Groep 6:              Joep en Fiene

Groep 5:              2 nieuwe leerlingen na verkiezingen

2.       Bespreken notulen 6-3-2020

De notulen van vorige vergadering zijn nog niet in het bezit van de kinderen. Juf Carla zorgt ervoor dat deze, samen met de notulen van deze vergadering, verspreid worden.

·         Nieuwe voetbal in elke klas: we besluiten voor groep 4-5, 5-6, 7 en 8 een nieuwe voetbal te bestellen.  Dit is nog niet gedaan, het schooljaar is nog maar kort. Besloten is om dit door te schuiven naar het volgende schooljaar. De kinderen vragen of er naast een voetbal ook een basketbal voor elke klas aangeschaft mag worden. Juf Carla bespreekt dat met juf Loes.

·         Het blijft een aandachtspunt in de verschillende groepen om tijd in te roosteren voor de leerlingenraad. Kinderen van de leerlingenraad moeten hier vaker over in gesprek met hun leerkracht.

·         De kinderen kijken met een goed gevoel terug op de audit die onlangs geweest is. Ze waren hier intensief bij betrokken en zowel het maken van de vlogs als het gesprek met een van de audit leden is als positief ervaren.

3.       Vlog juf Loes

De kinderen geven aan dat dit door het coronavirus op de achtergrond is gekomen. Dit jaar pakken we dat niet meer op. Volgend schooljaar willen we hier aan het begin van het schooljaar mee starten. Kinderen hebben nu wat meer ervaring met het maken van een vlog i.v.m. de audit die onlangs gehouden is en de vlogs die daarvoor gemaakt zijn.

4.       Kinderraad Uden

Er is ondertussen meer bekend over de kinderraad voor Uden. Juf Carla geeft wat uitleg hierover. Dit gaat volgend jaar van start.  Elke school mag een tweetal kinderen uit groep 7 afvaardigen voor de Kinderraad. Dat kan door verkiezingen in de klas te houden. De kinderen bereiden een pitch voor, uitleg hierover volgt begin volgend schooljaar. Deze pitch, en die van alle andere deelnemende scholen, worden verspreid over alle scholen van Uden die meedoen. Elke groep 7 mag dan een top drie maken van favoriete koppels. Uiteindelijk wordt er gekeken welke koppels het meest in aanmerking komen om zitting te nemen in de Kinderraad, waarna een inauguratie volgt. In deze raad worden verschillende onderwerpen met betrekking tot Uden besproken. Volgend schooljaar zal dit traject vrij snel aan het begin van het schooljaar opgestart worden en dan komen we hierop terug.

De kinderen van de leerlingenraad vinden dit interessant. Ze vragen zich af of alleen groep 7 mag stemmen op favoriete koppels, of dat de leerlingenraad hier ook bij betrokken kan worden. Dat neemt juf Carla mee naar volgend jaar, want dat is een goed idee indien mogelijk.

Verder geven de kinderen aan dat de kinderen in de Kinderraad niet automatisch zitting hoeven te hebben in onze leerlingenraad.

5.       Ouderbedankmiddag 3 juli.

Op vrijdag 3 juli staat de ouderbedankmiddag ingepland. Dat zal er door het coronavirus anders uit zien dan voorgaande jaren. De leerlingenraad wordt gevraagd hierover mee te denken. We maken kleine groepjes om dit te bespreken en te brainstormen. De volgende ideeën komen naar voren:

-          Leerlingen bieden een bosje bloemen en een bedankkaartje aan aan ouders die naar de ouderbedankmiddag komen. Dit gebeurt in het park / skatebaan zodat er afstand gehouden kan worden. Ouders staan hierbij voldoende uit elkaar en vormen een soort erehaag aan twee kanten van de kinderen.  Kinderen opperen dat de bovenbouw langs de ouders kunnen fietsen, maar we bespreken ook of dit wel handig is. Wellicht is er langs wandelen makkelijker.

-          Kinderen maken spandoeken om de ouders te bedanken. Ook dit laten ze zien in het park. Er worden hoepels gebruikt waar ouders in mogen staan om de afstand te garanderen. Er wordt een versje als bedankje voor ouders uitgesproken.

-          Er wordt  door elke klas een optreden verzorgd in het park voor de ouders. De bedankmiddag duurt een half uur.

-          Meneer Lambert houdt een toespraak voor de ouders.

De kinderen geven aan dat de uitnodiging voor de ouderbedankmiddag in hun ogen via een brief mee gegeven moet worden, zodat alle ouders op de hoogte zijn. De houvast wordt niet voldoende gelezen vinden ze.

Deze ideeën kwamen spontaan op. Er is afgesproken dat alle kinderen van de leerlingenraad in hun klas bespreken of hier nog andere ideeën leven voor de ouderbedankmiddag. Dit wordt vandaag of morgen besproken, vrijdag koppelen de kinderen of de leerkrachten van de groepen dit terug naar Kim V. Zij gaat hiermee aan de slag.

6.       Brievenbussen

In de brievenbussen zit deze keer helemaal niets. Dat komt een beetje doordat het allemaal wat weggezakt is door het coronavirus. Dit pakken we volgend schooljaar weer goed op.

7.       Rondvraag.

Fay: Slapen op school, dat mag groep 8 volgend jaar. Mogen wij dat ook?

Groep 8 mag op school slapen volgende week omdat het kamp niet door is gegaan. Daar wordt dus een uitzondering voor gemaakt. Logeren op school wordt door meneer Lambert en juf Carla meegenomen naar de nieuwbouw, zie actielijst.

Yazmin: Er moet nog steeds een w.c. lijst komen.

Dat pakken we volgend schooljaar op. Wel wordt er verschillend gedacht in de leerlingenraad over het nut van deze lijst.

8.        Sluiting

Juf Carla bedankt iedereen voor de inzet in de leerlingenraad dit jaar. Met elkaar hebben we ene heleboel besproken en gedaan. Voor alle kinderen is er een certificaat van deelname aan de leerlingenraad 2019-2020, ook aan Tiemen wordt dit gegeven bij zijn afscheid vandaag. Daar gaan we nog even mee op de foto. En dan zit het erop voor dit schooljaar……

tot volgend jaar maar weer!

Actielijst:

Wie?

 

Wat?

Wanneer?

Alle kinderen van de leerlingenraad

Tussen twee leerlingenraden twee keer Leerlingenraad bespreken in de klas.

Na elke Leerlingenraad en vóór elke Leerlingenraad.

Meneer Lambert en juf Carla

Logeer idee bespreken nieuw gebouw.

Dit wordt meegenomen voor de nieuwbouw.

Fay en wellicht nieuwe leerlingen leerlingenraad

Voorbereiding maken voor hun boek voor een VLOG.

Schooljaar 2020-2021

Alle leerkrachten

Meer tijd voor leerlingenraad.

Doorlopend

Meneer Lambert

Alle opmerkingen over de tekening en de nieuwbouw meenemen naar de verschillende overleggen.

Wanneer dat past bespreken.

Juf Carla

Maken en/of verspreiden notulen vergadering 4 en 5

z.s.m.

Juf Carla

Bespreken met juf Loes om een voetbal en basketbal voor elke klas aan te schaffen.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Juf Carla

Onderzoeken of de leerlingenraad betrokken kan worden bij het traject van groep 7 voor de Kinderraad van Uden.

Start volgend schooljaar

Kinderen leerlingenraad

Welke ideeën leven er in de groepen om de ouderbedankmiddag vorm te geven? Terug koppelen naar Kim V.

Op vrijdag 19 juni 2020

Vergaderingen leerlingenraad 2019-2020

Vergadering 1

Woensdag 11 september 2019

Vergadering 2

Woensdag 13 november 2019

Vergadering 3

Woensdag 8 januari 2020

Vergadering 4

Woensdag 4 maart 2020 (met meneer Lambert)

Vergadering 5

Woensdag 13 mei 2020 (vervallen ivm coronavirus)

 

Vergadering 6

Woensdag 17 juni 2020 (met juf Carla)


Notulen Leerlingenraad 4:         06-03-2020

Aanwezig:                        Sienna, Femke, Yazmin, Fay, Tiemen, Joep,  Siem, Fiene, meneer Lambert

De bronafbeelding bekijkenLocatie:                            lokaal juf Anette

Tijd:                                   9.00-10.00 uur

1.       Opening
Tijmen vertelt over zijn verhuizing naar Zeeland en dat hij na de meivakantie begint op basisschool De Wizzert. Hij heeft een lekkere koek meegebracht om die aan ons te trakteren.

We spreken over de vervanging van Tijmen. Kinderen vinden het het beste als voor de laatste twee vergaderingen Finn weer aansluit. Die moest er vorig jaar uit en daarmee is toch de klas en hetzelfde leerjaar vertegenwoordigd. Dat vindt iedereen een goed idee.
We spreken af dat Finn daarna alsnog in de LeerlingenRaad mag en dat dit dan niet als een jaar telt. Dat zijn we eens.

Aan het einde van dit jaar gaan Femke, Yazmin, Sienna en Siem eruit.
Meneer Lambert vraagt of Finn dat wil.

2.       Bespreken notulen 08-01-2020

·       Palsterdag is al naar kinderen gecommuniceerd, Meneer Lambert checkt nog even of dat ook in groep 1-2 en 2-3 is gebeurd.

·       Er is nog geen nieuwe info over de Kinderraad in Uden. Meneer Lambert checkt Jos van Zutphen, directeur van De Wijde Wereld.

·       Slijm maken: is nog niet gelukt. Kunnen kinderen met leerkracht bespreken.

·       Het w.c. papier is te dun. Dit papier hoort standaard bij onze inkoop voor heel Kiem. Indien nodig een extra papiertje pakken.

·       Nieuwe voetbal in elke klas: we besluiten voor groep 4-5, 5-6, 7 en 8 een nieuwe voetbal te bestellen. Meneer Lambert probeert dit binnen twee weken te regelen.

·       Actielijst dornemen.

o   In de groep aandacht voor bespreken van leerlingenzaken lukt in bijna alle groepen. In groep 5-6 is er te weinig tijd. Verzoek aan juf Anke en juf Kim hier meer tijd aan te besteden.

o   W.C. afspraken zijn gemaakt. Ze vallen er echter steeds af. Meneer Lambert vraagt meneer Christ het nog steviger vast te maken.

3.       Vlog juf Loes:

Sienna, Tiemen, Fay, Yazmin. Hoe is het verlopen? Het is nog bij niemand gelukt, Tiemen gaat het niet meer doen. De andere drie koppelen het aan hun boekbespreking. Ze gaan het opnemen met een chrombook.

4.       Audit 14 april 2020
Op 14 april komen zes of zeven mensen van Kiem onze school bezoeken. Ze komen kijken hoe we werken en geven ons feedback op hoe het bij ons gaat. Onderdeel van deze dag is een gesprek met de leerlingenraad. Het gesprek zal in de ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur plaatsvinden. De LeerlingenRaad vindt het heel leuk om er aan mee te doen.

De leerlingen vragen ook of er een rondleiding wordt gegeven. Ik geef aan dat we het programma nog moeten samenstellen. Als er een rondleiding komt dan willen Tiemen, Femke, Sienna, Yazmin en Fay daar zorg voor dragen. Het gesprek met de auditcommissie dat willen Joep, Siem, Fiene en Femke. Evt. vragen voor het gesprek met auditcommissie nog wat extra kinderen bij. We spreken af data de leerlingen van de leerlingenraad één taak doen op die dag.

5.       Presentatie tekening
In alle groepen van de midden- en bovenbouw is de tekening besproken. In groep 8 is dat niet gebeurd. Femke en Sienna bespreken dit met juf Maaike of juf Femke.

Binnenkort wordt de leeringenraad betrokken bij gesprekken over de inrichting van de buitenruimte en later over de inrichting van de school. Beide acties vinden nog plaats voor de zomervakantie.

We bespreken samen de tekening. Ik noteer reacties van kinderen over het ontwerp, die ik nog mee kan nemen naar de gesprekken over de nieuwbouw.

De kinderen geven nog de volgende aandachtspunten mee t.a.v. de tekening:

·       Is de trap aan de buitenkant niet te smal, kinderen verwachten dat er gevaar ontstaat als kinderen elkaar duwen en als het dringen wordt op de trap. Meneer Lambert geeft als terugkoppeling dat kinderen gespreid komen en dat het voldoet aan de normen van ons gebouw.

·       Zou het niet slim zijn om twee liften te bouwen. Stel dat één stuk is. Meneer Lambert geeft aan dat dat niet gaat gebeuren vanwege de kosten. Meneer Lambert heeft dit ingebracht in het overleg van het bouwteam. Die vonden het wel een goed idee. Er wordt geen tweede lift gebouwd, maar aan de kant van de school wordt er wel een mogelijkheid voor een tweede lift meegenomen, als er ooit kinderen met permanente rolstoelbehoefte in de school komen.

·       In de speelruimte van gr 1-2-3 moeten leukere spullen komen, leuker dan éérst bij de oude school. Meneer Lambert neemt dit mee.

·       Kinderen zijn uitgesproken over het idee om tafels allemaal op dezelfde hoogte te hebben. Dat geeft een veel rustiger beeld. Meneer Lambert geeft aan dat dat kan, maar dat dan de stoelen zullen variëren. Dat vinden de kinderen een goed idee.

·       Ook vragen de kinderen om hoge tafels, waar staand aan gewerkt kan worden. We nemen dit mee naar het inrichtingsoverleg.

·       De glijbaan komt weer terug. Meneer Lambert geeft aan dat dat mee gaat naar het inrichtingsoverleg. We hebben al wel gekeken waar hij kan komen en dat is in de centrale hal aan de achterzijde.

·       Komt er ook een maquette van het gebouw zodat we kunnen zien hoe het gebouw écht wordt. Er komt eerst een filmpje en dan zal er vast en zeker ergens een maquette komen.

·       Kinderen vragen zich af of er straks meer kinderen in de school kunnen als we kleinere klassen gaan maken. Meneer Lambert geeft aan dat er zeker 200 kinderen van De Palster naar het nieuwe gebouw kunnen.

6.       6. Brievenbussen in de klassen bespreken.

Groep 4-5 vraagt of zij in het nieuwe gebouw ook met de kleinere kinderen op het speelplein kunnen spelen. Meneer Lambert neemt dit idee mee naar het overleg over de buitenruimte.

Groep 7 wil graag stil werkplekken in het nieuwe gebouw. Meneer Lambert legt uit dat er in ieder leerplein twee kantoren zijn waar kinderen overdag stil kunnen werken.

Groep 8 wil graag extra koken. Dit moeten zij bespreken met de juffen.

Groep 5-6 wil een gamezaal in het nieuwe gebouw. Daar is geen rekening mee gehouden. We kijken wat er mogelijk is.

Groep 5 wil een eigen werkplek voor je in de klas. De leerlingenraad denkt dat iedereen die al heeft.

Groep 5-6 wil een eigen voetbalveld. De leerlingenraad vindt dat dat niet kan.

Groep 4-5 wil een eigen chillplek, bv. Een zitzak. Meneer Lambert geeft aan dat dat wordt meegenomen in het inrichtingsplan.

Groep 7 vraagt zich af waarom er een blauw chromebook is. Heeft te maken met een nalevering.

Groep 5-6 vraagt om een zwembad in het nieuwe gebouw. Dat komt er niet, wel zijn er prachtige sportvoorzieningen.

Groep 4-5 vraagt of de douches warmer of kouder kunnen worden gezet. Meneer Lambert vraagt dat na. (hier blijkt overigens bij andere groepen geen behoefte aan, de douches zijn nu goed).

 

7.       Rondvraag.

Alles in aan de orde geweest. Tijmen wordt nog een keer bedankt voor de lekkere koeken en meneer Christ voor de lekkere chocolademelk.

Actielijst:

Wie?

 

Wat?

Wanneer?

Alle kinderen van de leerlingenraad

Tussen twee leerlingenraden twee keer LeerlingenRaad bespreken in de klas.

Na elke LeerlingenRaad en vóór elke LeerlingenRaad.

Meneer Lambert en juf Carla

Logeer idee bespreken nieuw gebouw.

Dit wordt meegenomen voor de nieuwbouw.

Tiemen, Sienna, Yazmin, Faye

Voorbereiding maken voor hun boek voor een VLOG.

Zo snel mogelijk.

Meneer Lambert

Weet groep 1-2 en 2-3 al de bestemming van de Palsterdag

Z.s.m.

Meneer Lambert

Vragen aan meneer Jos van Zutphen stand van zaken Udense Kinderraad

Z.s.m.

Meneer Lambert

Voor groep 4-5, 5-6, 7 en 8 een nieuwe voetbal.

Binnen twee weken.

Juf Anke / Juf KimV

Meer tijd voor leerlingenraad.

Doorlopend

Meneer Lambert

Meneer Christ vragen wc afspraken steviger vast te maken.

Voor volgende leerlingenraad.

Leerlingen LeerlingenRaad

Bepalen wie welke rol heeft voor de audit van 14 april.

Nadenken over rondleiding

Voorbereiding op 14 april.

Op 14 april zelf.

Sienna en Femke

Met juf Femke of juf Maaike vragen of ze de tekening van het nieuwe gebouw mogen bespreken.

Wanneer zij dat willen.

LeerlingenRaad

Aanwezig bij gesprek over buitenruimte en bij gesprek over inrichting.

Wanneer het wordt gepland.

Meneer Lambert

Finn vragen of hij in de leerlingenraad terug wil.

Finn heeft inmiddels JA gezegd en zal twee vergaderingen aansluiten.

Groep 8

Met juffen bespreken of er extra gekookt kan worden.

Rest schooljaar.

Meneer Lambert

Navragen douches warmer / kouder

Voor volgende vergadering.

Vergaderingen leerlingenraad 2019-2020

Vergadering 1

Woensdag 11 september 2019

Vergadering 2

Woensdag 13 november 2019

Vergadering 3

Woensdag 8 januari 2020

Vergadering 4

Woensdag 4 maart 2020 (met meneer Lambert)

Vergadering 5

Woensdag 13 mei 2020 (met meneer Lambert)

Vergadering 6

Woensdag 24 juni 2020 (met juf Carla)

________________________________________________________________________________________________________________

Notulen 8 januari 2020

Notulen 
3
:Leerlingenraad 3 08-01-2020  

Aanwezig: Sienna, Femke, Yazmin, Fay, Tiemen, Joep,  Siem, Fiene, juf Carla 

Locatie:lokaal juf Anette 

Tijd: 9.15-10.00 uur 

  

 1. Opening. 

 

We nemen allemaal een lekker drankje en starten snel de bijeenkomst op. We beginnen iets later dan gepland, nemen de tijd van 9.45-10.30 uur. Tiemen geeft aan dat hij nog maar  1x bij de leerlingenraad zal zijn na vandaag. Hij gaat verhuizen in de meivakantie en stapt dan oven naar een basisschool in Zeeland. Jammer, we zullen hem missen! 

 

We nemen de notulen van bijeenkomst 2 door.   

 • Fiene geeft aan een brievenbus gemaakt te hebben voor haar groep. Dit mag van de actielijst.  

 • Siem, Tiemen en Joep hebben hun brievenbus besproken in de klas. Mag ook van de actielijst. 

 • In alle groepen wordt tijd besteed aan de leerlingenraad. Dit mag wat regelmatiger op de planning staan in verschillende groepen. De leerlingen va de leerlingenraad dragen hier zelf zorg voor en bespreken dit met de leerkrachten van de verschillende groepen. We laten dat nog even op de actielijst staan.  

 • Sienna en Femke hebben overal bordjes opgehangen in de wc’s Er is nog geen list waarop de kinderen hun namen kunnen schrijven. Dat gaan ze deze week nog in orde maken. Lukt dit niet, dan vraagt juf Carla 2 andere kinderen om dit te regelen.  

 • Verder hebben meneer Lambert en juf Carla de aanbevelingen voor het w.c. gebruik besproken n.a.v. jullie tips. Verschillende zaken zijn overgenomen en terug te zien op de wc’s. Ook het mee mogen brengen van sloffen is besproken en ingevoerd voor de kerstvakantie.  

 • Meneer Lambert neemt het idee om een logeerfeestje te houden in het nieuwe schoolgebouw mee. Komt terug als we verhuizen.  

 

 1. Vlog voor juf Loes 

 

Er zijn 4 kinderen die hebben aangegeven een vlog voor/met juf Loes te willen maken over een leuk leesboek. Deze kinderen zouden dit zelf aangeven aan juf Carla als ze zover zijn (zie tips in notulen 2!). Tot op heden is dit niet gebeurd. We maken concrete afspraken.  

 

SiennaDagboek van een muts; klaar binnen een maand, neemt dan contact op met juf Loes.  

Tiemen: Sylvester; klaar binnen een maand, neemt dan contact op met juf Loes.  

Fay: Fantasia; klaar binnen twee weken, neemt dan contact op met juf Loes.  

Yazminbinnen een week klaar, neemt dan contact op met juf Loes.  

 

 

 

 

 1. Schoolreisje (juf Kim V. sluit aan) 

 

Het volgende voorstel is gedaan door de leerlingenraad: 

 

Groep 1-2-3Dippie Doe 

Groep 4-5-6Wanrooy, de bergen (binnen en buiten speeltuin)  

Groep 7Zwemmen; niet het Berenbad in Oss, maar een alternatief (bijvoorbeeld het Tikibad(Niet naar toverland, want al 2 jaar op rij geweest!) 

Groep 8 Efteling 

 

Juf Kim V. geeft een terugkoppeling vanuit de werkgroep Palsterdag. Ze hebben de adviezen van de leerlingenraad meegenomen. Daar is over doorgesproken in de werkgroep. Sommige ideeën zijn overgenomen, andere vielen helaas af. De volgende excursies staan op de planning en worden de komende periode vastgelegd.  

 

Groep 1-2-3Speeltuin Elckerlyc in Oss (buitenspeeltuin)  

Groep 4-5-6Toverland (binnen en buiten mogelijk)  

Groep 7Zwemmen in een binnenzwembad in de buurt van Toverland.  

(combinatie met de bussen naar Toverland groep 4-5-6) 

Groep 8 Efteling. 

 

Juf Kim geeft aan dat de leerlingen van de leerlingenraad deze informatie nog even voor zich mogen houden. Ze geeft een seintje aan de kinderen van de leerlingenraad wanneer dit in de klassen bekend gemaakt mag worden.  

 

 1. Algemene kinderraad binnen Uden. 

Juf Carla heeft een mail gehad die naar alle scholen binnen Kiem is gestuurd met wat vragen over een overkoepelende leerlingenraad binnen Uden. Daar vertelt ze wat over. Deze kinderraad zou mee kunnen denken over allerlei zaken die over Uden gaan. De kinderen zijn hier enthousiast over. Er wordt bekeken wie van de kinderen, als dit door gaat dit schooljaar, in plaats zouden willen nemen. Femke, Fay en Yamin zouden dit willen doen. Femke zou dan de vertegenwoordiger uit groep 8 kunnen zijn, Fay of Yazmin uit groep 7. Wanneer hier meer over bekend is, komen we hier op terug en volgt er meer informatie over. Juf Carla geeft aan dat het goed mogelijk is dat deze kinderraad pas volgend schooljaar van start kan gaan. Dit hangt af van de meningen van de andere scholen die hier vragen over hebben gehad.  

 

 1. Kunst & Co  

Juf Kim V. heeft gevraagd of we het eens willen hebben in de leerlingenraad over Kunst&Co. Dat gaan we bespreken aan de hand van verschillende plaatjes en vragen die we op een brief hebben gekregen. Iedereen krijgt van juf Carla deze brief voor zich. We voeren hier een open gesprek over.  

Wat geven de kinderen aan? 

 

Tiemen; ik vind de creatieve lessen binnen onze school leuk . Er zouden best nog meer knutselopdrachten mogen komen, vooral met kosteloos materiaal. Ik zou best elke week wat anders willen maken, met andere materialen en technieken.  

Fiene; ik vind de creatieve lessen in groep 5 vooral erg leuk. Ook de doe-taken met alle andere kinderen van groep 5-6-7 waarbij iedereen door elkaar wordt gehutseld zijn erg leuk om te doen. Dit gebeurt op elke dinsdag-en donderdagmiddag.  

Femke; in groep 8 doen we vele tekenopdrachten. Die zijn leuk, maar wat meer knutselopdrachten zouden ook leuk zijn.  

Sienna; ik vind de opdrachten bij Kunst&Co die we doen altijd erg leuk. Bijvoorbeeld bij de creatieve speelplaats of de workshops bij nieuwe media. Ik zou het leuk vinden om nog wat vaker workshops te volgen met muziek, bijvoorbeeld boven bij de bieb.  

Fay; ik vind dat we nog meer creatieve opdrachten zouden kunnen doen. We doen wel regelmatig activiteiten, vooral de doe-kisten zijn er leuk! Ik zou het leuk vinden om wat meer te tekenen en knutselen.  

Yazmin; ik zou nog graag wat meer met mijn handen bezig zijn. Daarbij gebruik maken van bijvoorbeeld papier-maché, hout, kralen, etc. Wellicht dat we vaker kunnen werken in de handvaardigheid ruimte van de Tandem. Ik zou graag wat meer met cultuur en muziek doen.  

Joep; wij tekenen ook best vaak. Ik zou graag wat meer met klei werken voor wat meer afwisseling. 

 

Alle plaatjes van Kunst&Co die op de papieren staan herkennen de kinderen meteen.  

 

Als ik vraag hoe hier, na dit gesprek, eventueel een vervolg aan gegeven kan worden, geven verschillende kinderen aan met juf Marijke van Kunst&Co in gesprek te willen gaan of eventueel met juf Eliëtte van de dansles. Ik geef bovenstaande tips door aan juf Kim V. en juf Marijke van Kunst&Co. 

  

 

 1. Brievenbussen in de klassen bespreken. 

 

De tijd is vandaag weer voorbij gevlogen… we kijken nog snel even naar de vragen die in de brievenbussen zijn gedaan in de verschillende klassen.  

 

Groep 5:  

 • We zouden graag meer vrije kiestijd hebben. Ik leg uit dat dit wel ten koste van de lestijd gaat en dus niet zomaar gaat. We nemen het wel op in de notulen.  

 • We willen graag slijm maken in de klasBespreek zelf met de leerkracht van de groep of dit mogelijk is.  

 • We willen graag een extra plank voor sjaals, mutsen en petten. Er is al een plank gemaakt. Kijk eerst eens goed of daar plek voor is.  

 • Er zijn ook wat briefjes binnen gekomen met inrichting voor het nieuwe plein bij de nieuwbouw zoals; glijbaan / klimrekken / leuke materialen om buiten te spelen/boomhut. Op sommige briefjes was niet te lezen wat er precies stond….   

 

Groep 6: 

 • We zouden graag langer buiten spelen. Ik leg uit dat de schooldag dan langer zal worden, omdat dit ten koste gaat van de leertijd. Uiteindelijk geven alle leerlingen aan dit dan toch geen goed idee te vinden.  

 • Nieuwe voetbal in elke klas. Dit wordt doorgegeven aan Lambert, wellicht zijn daar mogelijkheden voor?  

 • Cruijff court op het schoolplein bij de nieuwbouw. Dit wordt meegenomen in de nieuwbouwplannen, is al vaker aangegeven.   

 

Groep 7: 

 • Er zijn geen briefjes binnen gekomen.  

 • Yazmin geeft aan dat de school wellicht activiteiten of excursies in kan plannen op dagen waarop minder ouders werken. Ik geef aan dat dit lastig is, omdat ouders op verschillende dagen werken en dat we ook rekening moeten houden met de dagen waarop we aan een excursie deel kunnen nemen.  

 

Groep 8:  

 • We zouden graag meer kooklessen hebben. Deze reeks is helaas afgerond. Bespreek zelf met je leerkracht of het mogelijk is koken dit jaar nog eens op de planning te zetten.  

 • We zouden graag eens creatieve opdrachten met hout maken. Bespreek zelf met je leerkracht of dit mogelijk is.  

 • We zouden graag ander w.c. papier hebben op de toiletten. Het is erg dun, we zouden graag wat dikker/zachter papier hebbenDit wordt doorgegeven aan Lambert.  

 

 1. Rondvraag. 

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. We sluiten hierbij de vergadering af.  

De volgende bijeenkomst is op woensdag 4 maart 2020. Meneer Lambert is aanwezig bij deze vergadering i.v.m. zwangerschapsverlof juf Carla.   

 

Actielijst:  

Wie? 

 

Wat? 

Wanneer? 

Alle kinderen van de leerlingenraad  

Elke week in de klas aandacht besteden aan de leerlingenraad om zo de kinderen van de groep hierbij te betrekken.  

 

Elke week 5 à 10 minuten.  

Sienna en Femke 

Lijsten w.c. maken 

 

8-9-10 januari.  

Tiemen, SiennaYazmin, Faye 

Voorbereiding maken voor hun boek voor een VLOG. 

 

Zo snel mogelijk. 

Meneer Lambert en juf Carla 

Logeer idee bespreken nieuw gebouw.  

 

Dit wordt meegenomen voor de nieuwbouw.  

Meneer Lambert 

Kan er dikker/zachter papier aangeschaft worden voor de w.c.? 

Terugkoppeling op 4 maart 2020 tijdens vergadering 4.  

Meneer Lambert 

Kan er voor elke groep een nieuwe voetbal aangeschaft worden?  

Terugkoppeling op 4 maart 2020 tijdens vergadering 4. Notulen 13 november 2019

Notulen 
2:
Leerlingenraad 2 13-11-2019  

Aanwezig: Sienna, Femke, Yazmin, Faye, Tiemen, Joep,  Siem, Fiene, juf Carla 

Locatie:lokaal juf Anette 

Tijd: 8.45-9.40 uur 

  

 1. Opening. 

 

We nemen allemaal ene lekker drankje en starten snel de bijeenkomst op. Tiemen vertelt aan het begin van deze vergadering dat hij het heel erg leuk vindt om in de leerlingenraad te zitten, maar dat dit helaas maar voor 1 jaar zal zijn. Hij gaat in de zomervakantie namelijk verhuizen en gaat in Zeeland wonen.  

 

We nemen de notulen van bijeenkomst 1 door. Daarbij kijken we kort naar de afspraak die we hadden; elke groep zorgt voor een brievenbus in de klas én de uitleg die daarbij gegeven moet worden. Dat is in groep 4/5 nog niet gebeurd. Ik spreek met Fiene af dat ze dit z.s.m. oppikt en hier zorg voor draagt. In groep 7 en in groep 8 is de brievenbus besproken. In groep 5/6 pakken Joep, Siem en Tiemen dit op en doen dit alsnog. We spreken af dat alle leerlingen van de leerlingenraad met hun leerkracht kort sluiten om elke week 5-10 minuten aandacht voor de leerlingenraad in te roosteren.  

 

 1. Bespreken wc; gedragsverwachtingen.  

 

Uit de laatste vergadering van de juffen en meesters kwam naar voren dat het gebruik van de w.c. door de kinderen wel eens wat te wensen over laat. We bespreken wat we daaraan kunnen doen. Het volgende komt daar uit 

 • W.c. bezoek moet wat sneller. Er blijven regelmatig kinderen hangen op de w.c.  

 • Kinderen mogen niet te snel 2x achter elkaar naar het toilet (uitgezonderd bijzondere gevallen)  

 • Jongens doen de bril omhoog als ze staand plassen, plassen in de pot en doen de bril dan weer netjes omlaag.  

 • Er worden bordjes opgehangen in de toiletten aan de binnenkant en buitenkant van de deur met een spreuk waarop de kinderen worden gewezen op het netjes nalaten van het toilet. Sienna en Femke dragen hier zorg voor volgende week.  

 • Een lijst ophangen waarop kinderen hun naam zetten wanneer ze naar het toilet gaan + Vochtig toiletpapier aanschaffen voor het geval er wat verkeerd gaat + w.c. borstels aanschaffen + w.c. verfrissers aanschaffen tegen vervelende luchtjes (geen spuitbus).  

Dit bespreekt juf Carla allemaal met meneer Lambert.  

 • In de klas bespreken alle kinderen van de leerlingenraad wat we besproken hebben en hoe we de w.c. achterlaten na een toiletbezoek.  

 

 1. Juf Loes; vlog over een leesboek. 

 

Juf Carla heeft al eerder verteld dat juf Loes een vlog wil gaan maken met kinderen uit de leerlingenraad. In deze vlog vertellen kinderen van alles over een boek wat ze gelezen hebben. Deze vlog zorgt ervoor dat andere kinderen enthousiast worden over een boek of over lezen.  De volgende leerlingen willen hier graag aan mee doen:  

SiennaBoek de boomhut 

Tiemen:Boek over wielrennen en veldrijden 

Faye: Boek Fantasia  

Yazmin:Boek Avonturen op de luchthaven 

 

Afgesproken is dat deze kinderen de voorbereiding gaan maken (ze weten hoe dit moet, zie uitleg hieronderen een seintje geven aan juf Carla als ze hiermee klaar zijn. In overleg met juf Loes gaan we dan kijken wanneer we de vlog kunnen filmen.  

 

Uitleg Vlog: 

Wat moet je vooraf doen: 

 • Lees het boek 

 • Maak een korte samenvatting, deze kan je gebruiken voor de VLOG 

 • Zoek wat informatie op over de schrijver 

 • Geef bij juf Carla aan dat je klaar bent met de voorbereiding, met juf Loes kijken we dan naar een mogelijkheid om te filmen. 

De VLOG zelf: 

 

 • Laat de omslag van het boek zien. 

 

 • Benoem de titel en de schrijver. 

 

 • Evt. kan je nog wat weetjes of andere boeken van de schrijver benoemen. 

 

 • Vertel in het kort waar het boek over gaat. 

 

 • Lees 1 of max 2 bladzijden voor. 

 

 • Vertel in je vlog wat je zo leuk vond aan het boek en waarom je andere kinderen aanraad om het boek te gaan lezen. 

 

 • Vertel tijdens je vlog ook nog voor welke leeftijden dit boek bedoeld is. 

 

 1. Schoolreisje.  

 

We praten een hele tijd over de locaties van het komende schoolreisje tijdens de Palsterdag 

We komen tot het volgende voorstel:  

Groep 1-2-3Dippie Doe 

Groep 4-5-6Wanrooy, de bergen (binnen en buiten speeltuin)  

Groep 7Zwemmen; niet het Berenbad in Oss, maar een alternatief (bijvoorbeeld het Tikibad(Niet naar toverland, want al 2 jaar op rij geweest!) 

Groep 8 Efteling 

 

Er is duidelijk aangegeven dat dit ideeën zijn. De Palsterdagwerkgroep kijkt of dit financieel haalbaar is en of dit wat afstand betreft haalbaar is. Juf Carla geeft dit door aan juf Kim voor de werkgroep en Juf Kim geeft hier een terugkoppeling van op 8 januari 2020. 

 1. Brievenbussen in de klassen bespreken. 

Doordat er twee bekers chocolademelk om zijn gegaan, hebben we helaas weinig tijd voor de brievenbussen. In groep 4/5 en groep 5/6 zijn er geen punten ingebracht.  

 

Groep 7: 

 • Er is een briefje binnengekomen met daarop het verzoek om een voetbalveld te maken op het nieuwe schoolplein. (meenemen in de nieuwbouw) 

 • Er is een briefje binnen gekomen met het verzoek voor kluisjes op de nieuwe school. (meenemen in de nieuwbouw) 

 • Er is een briefje binnen gekomen waarop aangegeven is dat kinderen in het nieuwe gebouw graag een logeerpartijtje zouden willen organiseren. Juf Carla bespreekt dit met meneer Lambert. 

 

Groep 8:  

 • Er is een briefje binnen gekomen met het verzoek of kinderen sokken/slofsokken of sloffen  mee naar school zouden mogen brengen i.v.m. de kou. Juf Carla bespreekt dit met meneer Lambert. 

 • De lamp bij de jongens w.c. moet gemaakt worden. Juf Carla geeft dit door aan meneer Christ. 

 • Graag een Cruijf Court veldje op het nieuwe schoolplein. (meenemen in de nieuwbouw) 

 

 1. Rondvraag. 

 

Deze komt door tijdgebrek te vervallen.  

Volgende bijeenkomst op woensdag 8 januari 2020.  

 

Actielijst:  

Wie? 

 

Wat? 

Wanneer? 

Fiene 

Brievenbus maken voor groep 4/5 en dit bespreken in de klas. 

  

Zo snel mogelijk.  

Tiemen, Siem, Joep  

Brievenbus bespreken in de klas, waar dient die voor, wat wordt er van klasgenoten verwacht?  

 

Zo snel mogelijk.  

Alle kinderen van de leerlingenraad  

Elke week in de klas aandacht besteden aan de leerlingenraad om zo de kinderen van de groep hierbij te betrekken.  

 

Elke week 5 à 10 minuten.  

Sienna en Femke 

W.C. bordjes maken en plastificeren en ophangen op de toiletten. 

 

In de week van 18 november 2019  

Meneer Lambert en juf Carla 

Bespreken of we met w.c. lijsten  gaan werken + aanschaffen vochtig toiletpapier + w.c. borstels aanschaffen + luchtverfrissers aanschaffen (geen spuitbus) 

 

Zo snel mogelijk.  

Alle kinderen van de leerlingenraad 

W.c. gebruik bespreken in de klas.   

 

Zo snel mogelijk.  

Tiemen, SiennaYazmin, Faye 

Voorbereiding maken voor hun boek voor een VLOG. 

 

Zo snel mogelijk. 

Juf Carla 

Doorgeven ideeën leerlingenraad voor de Palsterdag. 

 

Dit is gedaan.  

Meneer Lambert en juf Carla 

Idee sloffen/sokken bespreken voor in de klas.  

 

Zo snel mogelijk.  

Meneer Lambert en juf Carla 

Logeer idee bespreken nieuw gebouw.  

 

Zo snel mogelijk. 

Meneer Christ en juf Carla 

Vragen of de lamp op de jongens w.c. groep 8 gemaakt kan worden.  

 

Zo snel mogelijk. 

 Notulen 11 september 2019


Notulen 1: 
leerlingenraad 11-09-2019  

Aanwezig:Sienna, Femke, Yazmin, Fay, Siem, Tiemen, Fiene, Joep, juf Carla  

Locatie:lokaal juf Anette  

Tijd:08.45-09.30 uur 

 

 1. Opening  

Vandaag is de eerst vergadering van de nieuwe leerlingenraad. We gaan kort even na hoe in elke klas gekozen is voor een kind dat in de leerlingenraad deel neemt. In de meeste klassen is er gestemd door de klasgenootjes en is daar een leerling door aangewezen. De volgende kinderen komen dit jaar in de leerlingenraad:  

Groep 8Femke – Sienna (beiden nog voor 1 jaar) 

Groep 7:Yazmin (nog 1 jaar)– Fay (gekozen voor 2 jaar)  

Groep 6: Siem (nog 1 jaar) – Tiemen (gekozen voor 2 jaar)  

Groep 5:Fiene – Joep (beiden gekozen voor 2 jaar)  

 

 1. Brievenbus opdracht  

We hebben het over de brievenbussen in de klas. Welke afspraken horen hier bij? Alle kinderen van de leerlingenraad zorgen voor een brievenbus in de klas. Deze ziet er mooi en aantrekkelijk uit. (Joep helpt Fiene hierbij) De leerlingen van de leerlingenraad spreken met hun leerkracht af dat ze iets vertellen over deze brievenbus aan hun klasgenootjes en de brievenbus een plekje geven in de klas. Alle kinderen weten dan wat de bedoeling is van deze brievenbus, namelijk het inbrengen van ideeën die besproken worden in de leerlingenraad. Elke vergadering nemen de leerlingen van de leerlingenraad deze briefjes mee om te bespreken.  

 

 1. Woordweb maken  

Voor alle kinderen is er een placemat met daarop de stelling:  

Ik wil dit jaar in de leerlingenraad graag bezig zijn met:  

Deze placemat vullen de kinderen met hun ideeën. Daarbij mogen ze ook in tweetallen door de school en buiten rondlopen en kijken wat ze tegenkomen. We bespreken dit bij punt 5.  

 

 1. Foto maken 

We maken een foto van deze nieuw leerlingenraad.  

 

 

 

 1. Afsluiting  

We sluiten af met het bespreken van de 2 belangrijkste ideeën van elke leerling over dit schooljaar in combinatie met de leerlingenraad. Wat naar voren komt:  

Fiene: Speelgoed voor kleuters / meer buiten speelgoed  

Goede schoolborden  

 

Siem:Een basketbalnet  

Fijne stoelen in de klas 

 

Tiemen:Meedenken over de nieuwe school; binnen en buiten  

Speelgoed voor de kleuters  

 

Fay:Meedenken over de inhoud van het schoolreisje  

Het verbeteren van de school; bijvoorbeeld als kinderen zich rot voelen, dat je dan gaat kijken hoe je er voor kunt zorgen dat deze kinderen zich weer fijn voelen in de klas of op school.  

 

Joep:Een boomhut in de nieuwe school 

Een zwembad op het dak van de nieuwe school.  

 

Yazmin:Een leuke sfeer maken, zowel in de klassen als op de gangen, we zitten toch een flinke tijd in dit gebouw.  

Meer activiteiten organiseren zoals bamboe stokken 

 

Sienna:Mee denken over de nieuwe school. 

Bovenbouw en onderbouw samen dingen ondernemen. 

Voetbal regels aanscherpen/aanpassen.  

 

Femke:Bovenbouw en onderbouw samen dingen ondernemen. 

Betere sfeer creëren. 

Voetbal regels aanscherpen/aanpassen. Notulen 27 mei 2019


Notulen bijeenkomst 6 leerlingenraad: 27-05-2019 

Aanwezig: Bram-Jasmijn-Sienna-Arda-Yazmin-Feron-Finn-Siem-juf Carla 

Locatie: lokaal op andere gedachten   

Tijd:10.45-11.40 uur. 

 

Opening. 

We starten de vergadering mooi op tijd. Iedereen heeft wat lekkers te drinken en ik leg uit wat we vandaag gaan doen.  

Notulen bijeenkomst 5 doorlopen 

Er zijn geen vragen over de notulen, alles was duidelijk 

 • We kijken wel kort terug over hoe het “pestgedrag” wordt ervaren in de verschillende groepen.  

Groep 6/7; Gaat beter dan voorheen. Het rots en water project lijkt te helpen. Ook de school sport olympiade heeft een positieve bijdrage gehad.  

Groep 5/6; geven aan dat er minder ruzie is met de kinderen uit groep 6/7.  

Groep 8; weinig pestgedrag op dit moment. Het kamp heeft hier een positieve invloed op gehad. We hebben het nog even over het kamp van groep 8. Moet dit op het einde van het jaar gehouden worden of toch aan het begin? Hier wordt wisselend over gedacht.  

Groep 4/5 heeft hier geen aanvullende opmerkingen over.  

 • We hebben het ook nog even over het fruit eten in de klas.  

In groep 4/5 eet iedereen zijn fruit binnen op. Dit vinden ze fijn. Er is meer tijd om buten te spelen.  

Groep 5/6 eet zoals afgesproken ook het fruit binnen op. Ook hier is dit prettig voor de kinderen. Wel geven de kinderen van de leerlingenraad aan dat een paar kinderen te weinig tijd hebben.  

Groep 6/7 eet vaak fruit tijdens computertijd of na de pauze om 10.45-11.00 uur.  

Groep 8 vindt het wel oké, moet er nog wel aan wennen (leerkracht overigens ook…) 

 

Vlog - Vraag ingebracht door juf Loes 

Juf Loes is veel bezig met lezen en leesbevordering. Ze heeft ook veel nieuwe boeken besteld dit schooljaar, om zo weer mooie nieuwe boeken in de bieb te hebben staan. Juf Loes vindt het een leuk idee om een vlog te maken met kinderen die vertellen over een boek wat ze graag lezen of gelezen hebben. Op die manier kan dat weer een inspiratie zijn voor andere kinderen om dit boek te gaan lezen. Zijn er kinderen in de leerlingenraad die het leuk vinden om te helpen bij zo’n vlog?  

Ja die zijn e zeker! FeronYazmin, Arda, Sienna en Jasmijn willen dit graag doen. Omdat het schooljaar bijna afgelopen is, wordt dit volgend schooljaar opgepakt. Ik geef de namen door aan juf Loes, Jasmijn zit dan helaas op het V.O. dus valt af.  

Klassendozen 

Groep 4/5; geen briefjes in de brievenbus.  

Groep 5/6  

Er is een briefje met daarop het verzoek om bij het buiten spelen van elkaars ballen af te blijven. Nu worden er vaak ballen van elkaar weg getrapt of zelfs afgepakt. Hoe kunnen we dat voorkomen? We bedenken een oplossingAlle kinderen van de leerlingenraad bespreken dit in hun eigen groep. We spreken met elkaar af dat de ballen gewoon worden teruggegeven als ze door een ander spel rollen. Als er niemand achter een bal aankomt, leggen we hem even aan de kant, die bal wordt vanzelf wel opgepikt. We pakken ook elkaars ballen net af. Laten kinderen er gewoon lekker mee spelen. Carla brengt dit ook in tijdens een plenaire vergadering.  

Bamboe stokken: groep 5/6 vindt het jammer dat groep 1-2 en groep ¾ niet betrokken zijn geweest bij het bouwen met bamboe. Het lijkt ze voor deze klassen ook goed om samenwerk-spelletjes te doen. Ze zien het voor zich dat de bovenbouw dan kinderen kan begeleiden om dit in goede banen te leiden. Zo leert de bovenbouw de onderbouw ook beter kennen.  

Groep 6/7: geen briefjes in de brievenbus.  

De leerlingen uit groep 6/7 hebben zelf wel een aanvuling. Bij de klimtoestellen van de b.b. is er een toestel wat niet stabiel staat, namelijk degene waar je een koprol op kan maken. Het beweegt erg veel. Er zitten ook stenen los bij de poort/hek. (ingebracht door Sienna 

Groep 8 

Afscheid gebouw school; we willen graag graffiti spuiten om het gebouw mooi te maken nu et toch gesloot gaat worden. Dit vindt bijval van alle kinderen. Ik geef aan dat we dit meenemen, dat er nagedacht wordt over een manier om dit leuk te maken voor de kinderen die nu op school zitten. ER worden nog verschillende ideeën ingebracht zoals:  

 • Laatste week school versieren met wasco/vingerverf. 

 • Spelletjes dag houden. 

 • Grote activiteit met alle kinderen ondernemen, zoiets als bamboe bouwen.  

 • Inspiratie opdoen bij U.C., ze hebben tenslotte ook een gebouw gesloopt. 

 • Voor het nieuwe gebouw brachten de kinderen in om over te stappen op schoolfruit.  

Evaluatie leerlingenraad 2018-2019  

Bram*; vond het wel goed gaan dit jaar.  

Yazmin; ze geeft aan graag mee te willen denken in de ateliers van volgend jaar.  Daarnaast zou wat haar betreft de leerlingenraad vaker op het programma mogen staan.  

Finn*: ging wel goed.  

Siem*: vond het wel goed gaan dit jaar.  

Jasmijn; vond het leuk en interessant dit jaar. Jammer dat we volgend jaar (i.v.m overstap naar V.O.) niet zien wat de resultaten zijn van sommige van onze inspanningen dit jaar.  

Arda*; wel enthousiast, ging wel goed.  

Feron*: wel tevreden ging goed.  

Sienna: zou wel wat vaker bij elkaar willen komen. Het zou ook fijn zijn als de kinderen van de leerlingenraad aan het begin van het jaar een planning hebben van alle bijeenkomsten.  

Verder geeft Sienna aan het leuk te vinden om meer inbreng te hebben bij bijvoorbeeld, gym, buiten spelen, Palsterdag, opzetten schoolkrant.  

Deze leerlingen vinden het lastig om te beargumenteren waarom ze het dan goed vonden gaan dit jaar.  

 

Op het einde geven de leerlingen van de leerlingenraad aan dat ze graag willen blijven in deze leerlingenraad. Het is jammer dat ze, nu er juist wat meer opgebouwd is, ontbonden worden. Ik neem dit mee in overleg met meneer Lambert. 

Besluit genomen op 18-6-2019  

In de plenaire vergadering komen we terug op dit laatste punt. Ik herken wat de kinderen zeggen; nu weten we een beetje van elkaar wie we zijn, heeft de leerlingenraad wat opgebouwd en dan zou je volgend jaar weer opnieuw moeten beginnen. We gaan dit veranderen. Kinderen worden voortaan voor 2 jaar gekozen in de leerlingenraad. (Lambert past dit aan in het reglement) Komend jaar blijft de helft van de huidige leerlingenraad zitting nemen in de “nieuwe leerlingenraad”. Dus uit elke klas blijft 1 leerling nog 1 extra jaar actief (m.u.v. groep 8)Er wordt uit elke klas ook 1 nieuwe leerling gekozen die dan voor 2 jaar benoemd zal worden. In 2020/2021 worden dan de leden vervangen die dan al 2 jaar actief zijn in de leerlingenraad. Op die manier wordt elk jaar de helft vervangen, de andere helft blijft intact.   

 

Hierbij sluiten we de laatste vergadering af van dit jaar af Notulen 25 maart 2019

Notulen bijeenkomst 
5 leerlingenraad: 25-3-2019 

Aanwezig: Bram-Jasmijn-Sienna-Arda-Yazmin-Feron-Finn-Siem-juf Carla 

Locatie: Personeelskamer  

Tijd:10.45-11.50 uur. 

 

Opening. 

We starten de vergadering mooi op tijd. Iedereen heeft wat lekkers te drinken en ik leg uit wat we vandaag gaan doen.  

Notulen bijeenkomst 3-4 doorlopen 

Er zijn geen vragen over de notulen, alles was duidelijk. Ik bespreek kort na hoe ze de bijeenkomst met de architect hebben ervaren. Daar zijn de kinderen enthousiast over. Verschillende leerlingen geven aan het jammer te vinden dat ze niet meer naar school gaan wanneer de nieuwbouw klaar zal zijn.  

Hesjes bij de surveillanten 

We bespreken het dragen van hesjes door de surveillanten op het speelplein van de bovenbouw. In de klassen is dit ook al geëvalueerd, maar wat vindt de leerlingenraad hiervan? De meerderheid van de kinderen geeft aan dat in de klassen positief was geantwoord op de vraag of de hesjes moesten blijven. Er zijn kinderen die twijfelen, in elke groep. Groep 8 heeft duidelijk aangegeven geen meerwaarde te zien. De overige groepen geven aan dat de hesjes mogen blijven en dat is dus de meerderheid van de leerlingenraad.  

We bespreken ook nog wat andere zaken m.b.t. het buiten spelen. De leerlingenraad zou het een goed idee vinden als er meer surveillanten buiten zijn om te zorgen voor meer toezicht en eerder een luisterend oor te vinden indien nodig. Teveel leerkrachten hoeft niet, maar drie leerkrachten minimaal. Het voorstel vanuit de leerlingenraad is dan ook dat 1 surveillant bij het voetbalveld staat, 1 in het midden bij de zandbak en 1 in de buurt van de pingpongtafel.  

Enquête  

Ik start met uit te leggen wat een enquête is, wanneer die afgenomen is en waarom dit aan bod komt in de leerlingenraad. We bekijken de conclusies die getrokken zijn in het rapport dat gemaakt is n.a.v. deze enquête.  

Tevredenheid. Hierop is minder gescoord dan voorgaande keer en ook minder dan het landelijke gemiddelde. Waar zou dit aan kunnen liggen?  

 • Verschillende kinderen van de leerlingenraad geven aan dat steeds meer kinderen worden gepest. Op hun uiterlijk, tijdens gym, als de leerkrachten niet kijken. Leerlingen die gepest worden, durven dat niet altijd aan te geven. Ze zijn bang dat het dan nog erger zal worden.    

 • Stoer gedrag van de kinderen wordt erger signaleren de kinderen van de leerlingenraad. Daarbij geven ze aan dat dit vooral in groep 6/7 op valt.  

 • Leerlingen willen zich niet verantwoorden voor hun gedrag. Bij kritiek worden ze boos en gaan gooien met voorwerpen. Ook dit wordt aangegeven door leerlingen van groep 6/7. Het gaat dan om een groepje van ongeveer 7 leerlingen die hierin opvallen. Daardoor wordt de sfeer minder en dus is er minder tevredenheid bij de kinderen.  

 • Er wordt te snel gescholden of taal gebruikt die niet hoort op school. 

 • Er zijn ook zaken die wel voor tevredenheid zorgen, zo ervaren de kinderen dat het werken met de weektaak best fijn is. Niet in alle klassen wordt er op verschillende niveaus gewerkt, soms is de instructie ta lang (vooral groep 4/5 en 5/6). Over het algemeen is het dan rustig in de klas en dat vinden de kinderen prettig. Ook het werken in circuit vorm bij rekenen is erg fijn en afwisselend. Ook ervaren de kinderen dit als leerzaam (vooral groep 6/7) 

 

Schoolgebouw en omgeving. 

 • De kinderen zien dat we niet altijd met zorg om gaan met alle spullen van school. We zouden elkaar daar meer op aan mogen spreken geven ze aan, bijvoorbeeld na w.c. bezoek.  

 • De kinderen zouden graag nog ene extra prullenbak op de gang hebben, zodat afval makkelijker weggegooid kan worden. Ik geef aan dat er bijvoorbeeld ook een prullenbak staat bij de wasbak in de buurt van het keukentje. Dat is bij verschillende klassen niet bekend aldus de kinderen.  

 • De kinderen geven aan dat er vaak prulletjes liggen van kladblokken e.d. Kinderen uit groep 8 geven aan dat ze geen blaadjes van hun kladblok (mogen) scheuren. Daardoor ontstaat minder troep en snippers. Wellicht een idee om dit in meer klassen door te voeren? 

De groep. 

 • Groep 6/7 geeft aan dat ze na de carnavalsvakantie een hechtere groep lijken te worden. Een mooie positieve ontwikkeling! 

 • Ook de leerlingen van groep 8 geven dit aan.  

De klas.  

 • Kinderen zouden willen dat er regelmatig meer rust in de klas is. Vooral als de leerkracht uit de klas is om even iets te halen bijvoorbeeld ontstaat er veel onrust in een groep. Dit herkennen alle kinderen. Tijdens de weektaak ervaren de kinderen als volgt de rust in de groep.  

Groep 8: rustig en fijn werken.  

Groep 6/7: kan nog wel wat beter worden, maar gaat vooruit.  

Groep 5/6: gaat redelijk goed. Kinderen ervaren wel dat er teveel gelopen wordt door de klas tijdens het werken.  

Groep 4/5: op zich wordt er rustig gewerkt. Wel geven de kinderen aan dat ze een stagiaire regelmatig uittesten. Er wordt ook teveel gelopen door de klas aldus de leerlingen van groep 4/5.  

 • De kinderen geven aan dat staantafels om aan te werken zouden zorgen voor meer rust in de  groep 

Hier moeten we het helaas bij laten wat de evaluatie van de enquête betreft. De tijd is bijna om. Kinderen hebben hier goed en rustig in meegedacht. Wellicht dat we hier volgende vergadering nog even op terug kunnen komen om dit af te ronden.  

Klassendozen 

Groep 8: geen briefjes in de doos.  

Groep 6/7:  

 • Leerkrachten moeten beter letten op de kinderen die gepest worden. Wellicht dat meneer Lambert hier ook iets in kan betekenen. Hij zou in de klas kunnen komen en dit bespreken met de groep? 

 • Kinderen willen graag een glijbaan in het zand. Meenemen naar de nieuwbouw.  

Groep 5/6:  

 • In de pauze fruit eten in de klas i.p.v. buiten. Dat gaat ten koste van de speeltijd. (wordt meegenomen in een plenaire vergadering)  

 • Kraantjes met warm water. (meenemen in de nieuwbouw)  

Groep 4/5: geen briefjes in de doos.  

 

Hierbij sluiten we de vergadering af. Volgende vergadering is op maandag 27 mei, 10.45-11.45 uur.Notulen 29 januari 2019


Notulen bijeenkomst 4 leerlingenraad: 29-1-2019  bijeenkomst met Architect 

Aanwezig: Sebastiaan (Architect), Lambert (20 minuten)Bram-Jasmijn-Sienna-Arda-Yazmin-Feron-Finn-Siem-juf Carla 

Locatie: personeelskamer