De KindcentrumRaad (KR)

Elke school heeft volgens de Wet een Medezeggenschapsraad (MR) die meepraat, meedenkt en adviseert over het beleid van de school. Voor Kiem-scholen wordt deze raad KindcentrumRaad genoemd, omdat hier de belangen van onderwijs en opvang wordt behartigd. Ouders en personeel kunnen via de KR indirect invloed uitoefenen op dit beleid.

De KR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De KR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. De KR heeft een aantal bevoegdheden waardoor personeel en ouders het beleid van de school mede kunnen bepalen. Soms heeft de KR adviesrecht; de leiding van het kindcentrum moet de KR dan eerst advies vragen over een voorstel voor het als besluit mag worden uitgevoerd. Soms gaat het om instemmingsrecht; de leiding van het kindcentrum heeft de instemming van de KR nodig voordat ze een voorstel mag uitvoeren Alle rechten van de KR staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Lees meer over de Wet medezeggenschapsraad op scholen.

We streven naar een beleid dat breed gedragen wordt door zowel leerkrachten als ouders. Belangrijke onderwerpen komen jaarlijks terug op de agenda van de KR vergaderingen. De KR informeert, adviseert en stelt waar nodig kritische vragen over uiteenlopende beleidsstukken en -onderwerpen.

De KR heeft inzicht in diverse beleidsstukken van het schoolbestuur Kiem en van de directie van De Palster, waarbij advies en/of instemming van de KR nodig is. Denk hierbij o.a. aan het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement, de begroting, het formatieplan, arbo zaken. Voor bestuurszaken is de Centrale KindcentrumRaad (kortweg CKR) het orgaan wat het beleid controleert.

Leden Kindcentrumraad

De KR van de Palster bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. De huidige KR bestaat uit de ouders: Linda Vissers, Marck van der Coer (voorzitter), Paul Jansen en de personeelsleden: Renée van Duijnhoven, Betsie van Tiel & Wieteke Kamerling.

De ouders worden via verkiezingen gekozen door andere ouders met kinderen op de Palster. De personeelsgeleding wordt via verkiezingen gekozen door het personeel. Elk jaar is er één ouder en één personeelslid aftredend. KR leden nemen plaats voor een periode van drie jaar en kunnen zich daarna herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode. 


Vergaderingen KindcentrumRaad

De KR vergadert eens in de zes weken in de personeelskamer op school. De data kunt u vinden op de kalender op deze site. De vergaderingen van de KR zijn openbaar. U bent dus van harte welkom om een vergadering als toehoorder bij te wonen. Wilt u een onderwerp in de KR besproken hebben, neem dan contact op met een KR-lid of stuur een e-mail naar: krdepalster@kiemuden.nl. Wij horen graag van u!  

Centrale KindcentrumRaad (CKR)

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vervangen door de Centrale Kindcentrum Raad (CKR). Dat houdt in dat naast medewerkers en ouders/verzorgers van Kiem onderwijs ook medewerkers en ouders/verzorgers van Kiem opvang zeggenschap hebben op de kindcentra van Kiem waar kinderopvang plaatsvindt. De CKR staat voor beleid en besluitvorming binnen KIEM, van thema’s die locatie-overschrijdend zijn. 

De CKR van Kiem omvat momenteel drie ouders, vier medewerkers van onderwijs, een ouder en een medewerker van opvang. Deze groep komt zo'n 10 keer per jaar bij elkaar, en vergaderen dan over van alles wat Kiem aangaat. 

Meer info vindt u hier.

 

Contact

Basisschool 'De Palster'
Germenzeel 500
5403 XC Uden
0413-332353
depalster@kiemuden.nl
Routeplanner >

Kalender

No events to display.
Jaaragenda >

Foto

883757ab-b3f5-b103-0e1a-39f97aa7c561 d7f7e2df-a9ad-8e2c-5728-39f97aa7fa5f
9f12c28d-2c60-f6a8-e982-39f97aa51e4a 82a00677-be92-8cb3-97a6-39f97aa6e298
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links | Privacy statement | Reglement cameratoezicht