waar leren tot leven komt

 

De medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft volgens de Wet een medezeggenschapsraad (MR) die meepraat, meedenkt en adviseert over het beleid van de school. Ouders en personeel kunnen via de MR indirect invloed uitoefenen op dit beleid.

De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. De MR heeft een aantal bevoegdheden waardoor personeel en ouders het beleid van de school mede kunnen bepalen. Soms heeft de MR adviesrecht; de schoolleiding moet de MR dan eerst advies vragen over een voorstel voor het als besluit mag worden uitgevoerd. Soms gaat het om instemmingsrecht; de schoolleiding heeft de instemming van de MR nodig voordat ze een voorstel mag uitvoeren Alle rechten van de MR staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Lees meer over de Wet medezeggenschapsraad op scholen.

We streven naar een beleid dat breed gedragen wordt door zowel leerkrachten als ouders. Belangrijke onderwerpen komen jaarlijks terug op de agenda van de MR vergaderingen. De MR informeert, adviseert en stelt waar nodig kritische vragen over uiteenlopende beleidsstukken en -onderwerpen.

De MR heeft inzicht in diverse beleidsstukken van het schoolbestuur Kiem en van de directie van de Palster, waarbij advies en/of instemming van de MR nodig is. Denk hierbij o.a. aan het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement, de begroting, het formatieplan, arbo zaken. Voor bestuurszaken is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad (kortweg GMR) het orgaan wat het beleid controleert.

Leden medezeggenschapsraad

De MR van de Palster bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. De huidige MR bestaat uit de ouders: Ellen vd Wetering, Elizabeth Nota & Mark Heck en de personeelsleden: Anette Mollema (voorzitter), Renée van Duijnhoven & Wendy de Mol (zie foto).

De ouders worden via verkiezingen gekozen door andere ouders met kinderen op de Palster. De personeelsgeleding wordt via verkiezingen gekozen door het personeel. Elk jaar is er één ouder en één personeelslid aftredend. MR leden nemen plaats voor een periode van drie jaar en kunnen zich daarna herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode. 

De huidige M.R. van links boven naar rechts beneden: Elizabeth Nota (voorzitter), Linda Vissers, Ellen van de Wetering, Wendy de Mol, Renée van Duijnhoven en 

Anette Mollema.


Vergaderingen Medezeggenschapsraad

De MR vergadert eens in de zes weken in de personeelskamer op school. De data kunt u vinden op de kalender op deze site. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent dus van harte welkom om een vergadering als toehoorder bij te wonen. Wilt u een onderwerp in de MR besproken hebben, neem dan contact op met een MR-lid of stuur een e-mail naar: mrdepalster@kiemuden.nl. Wij horen graag van u!  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het overkoepelende orgaan van alle medezeggenschapsraden van de scholen binnen Kiem. De raad bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. De GMR vergadert ongeveer eens in de zes weken. 

Binnen de GMR worden onderwerpen besproken die veelal alle scholen van de stichting aangaan en betreffen beleidszaken op het gebied van onderwijs, personeel, financiën en gebouwen. Onderwerpen die specifiek zijn voor een individuele school vallen hier buiten en worden in de MR besproken.

Het algemeen bestuur van Kiem dient voor bepaalde beslissingen instemming tevragen aan de GMR. Daarnaast heeft de GMR een belangrijke adviserende functie en kan zij ook op eigen initiatief onderwerpen bespreekbaar stellen.

De leden van de GMR houdt nauw contact met de MR-en van de verschillende scholen en ondersteunt deze waar nodig. Zo bezoeken leden van de GMR ieder jaar een vergadering van de MR van iedere school en organiseert zij studie- en netwerkbijeenkomsten voor alle MR-leden binnen Kiem.

 

 

Contact

Basisschool 'De Palster'
Tijdelijk adres:
Leeuweriksweg 9
5402 XA Uden
0413-332353
depalster@kiemuden.nl
Routeplanner >

Kalender

No events to display.
Jaaragenda >

Foto

200925 Onthulling bouwbord (15) 200925 Onthulling bouwbord (17)
200925 Onthulling bouwbord (13) 200925 Onthulling bouwbord (21)
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links